TÚT thêm email mới vào Facebook không checkpoint , không cần pass

23/01/2024 23:45

Có 2 cách thêm email mới vào facebook không checkpoin và không cần pass

 

Cách 1: Với via không có trung tâm tài khoản

Bước 1: vào link https://www.facebook.com/settings/?tab=account , chuột phải chọn kiểm tra
 ảnh 1

Bước 2: bảng thông tin bên phải hiện ra, bạn chọn vào thẻ console , sửa email cần thêm vào fb  ở đoạn code  ( link code )  và ấn enter  > chờ 15 s bạn f5 lại trình duyệt thế là mail của bạn đã ở dạng chờ  và bạn confirm email là bạn đã thêm mail thành công . 

ảnh 2

Cách 2: với via có trung tâm tài khoản ( loại này siêu dễ và auto thành công)

Bước 1: vào link https://accountscenter.facebook.com/personal_info/contact_points/?contact_point_type=email&dialog_type=add_contact_point  và thêm mail bình thường không sợ bị checkpoin 

 

 

đây là 2 cách bạn thêm mail. Chúc các bạn thành công  

liên hệ https://t.me/nlviabm  ( tele @nlviabm ) để biết thêm 

Nhóm tút : https://t.me/nlviabm_com

 

 

code via ko trung tâm tài khoản : 

var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;
var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;
var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;
var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;
var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;
var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;
var hsi = require(["SiteData"]).hsi;
var email = "abc@gmail.com";
var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";
var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;
fetch(url, {
method: 'POST',
body: data,
headers: {
 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
}
}).then(e => e.text()).then(e => {})

 

Code via có trung tâm tài khoản:

function AddMail(email) {
   var spinR = require(["SiteData"]).__spin_r;
   var spinB = require(["SiteData"]).__spin_b;
   var spinT = require(["SiteData"]).__spin_t;
   var jazoest = require(["SprinkleConfig"]).jazoest;
   var fbdtsg = require(["DTSGInitData"]).token;
   var userId = require(["CurrentUserInitialData"]).USER_ID;
   var hsi = require(["SiteData"]).hsi;
   var pass = "";
   var url = "https://www.facebook.com/add_contactpoint/dialog/submit/";
   var data = "jazoest=22134&fb_dtsg=" + fbdtsg + "&next=&contactpoint=" + email + "&__user=" + userId + "&__a=1&__dyn=&__req=1&__be=1&__pc=PHASED%3ADEFAULT&dpr=1&__rev=&__s=&__hsi=" + hsi + "&__spin_r=" + spinR + "&__spin_b=" + spinB + "&__spin_t=" + spinT;
   fetch(url, {
       method: 'POST',
       body: data,
       headers: {
           'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
       }
   }).then(e => e.text()).then(e => {});
};
AddMail("voletinhson11@gmail.com");